Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Projekty > Krajina nás spojuje

Krajina nás spojuje

logo proužek.jpg 

pozvánka na seminář ke stažení   program semináře ke stažení   přihlášení na seminář

Úvod

Krajina je biologický systém, kde vše se vším souvisí, jednotlivé složky jsou propojeny a vzájemně se trvale ovlivňují.

Krajina nás spojuje. Náš způsob vnímání krajiny se často zúžil jen na tu její část, která nám poskytuje vše, co potřebujeme. Jediným zdrojem je však stále krajina v celém svém rozsahu, se všemi svými částmi. Její neoddělitelnou, veledůležitou a bohužel často podceňovanou součástí je zeleň ve všech jejích formách, jejíž důležitost netkví pouze v tom, že je hezká.

Krajina nás spojuje. Nic jiného totiž k dispozici nemáme, nic, co by uspokojilo naše potřeby. Všechny zaniklé civilizace se měly dobře, ale přesto zanikly. Podlehly iluzi, že vše trvá věčně, zdroje jsou nevyčerpatelné, klima je neměnné. Místo blahobytu ale spěly ke zkáze. Blížíme se k ní i my? Co můžeme udělat pro to, aby k ní nedošlo?

Semenec, o.p.s. realizuje v roce 2018 semináře, jejichž cílem je uvědomit si souvislosti procesů v krajině, vztahy mezi počasím, stavem krajiny a hospodařením s půdou, příčiny současných problémů se vzrůstajícím suchem, nedostatkem vody a především nezastupitelnou rolí zeleně. Seminář nabídne vysvětlení a odpovědi na to, PROČ je zeleň důležitá coby zdroj energie, půdotvorný element a klimatizační jednotka, JAK zeleň vysazovat a pečovat o ni, přehled vhodných druhů k výsadbám, KDE je vhodné a možné zeleň v krajině i intravilánech obcí vysazovat se zřetelem k vlastnickým vztahům a ZAČ realizovat zamýšlené projekty, kde získat prostředky (využití dotačních titulů).

 

Přečtěte si článek, který o tématu seminářů napsal jeden z našich lektorů, Ing. Jaroslav Šíma

 

V rámci projektu proběhne několik seminářů na různých místech Jihočeského kraje, na které zveme především starosty, místostarosty a tajemníky obcí, úředníky městských a obecních úřadů, zastupitele, vlastníky půdy a zemědělce.

 

Termíny seminářů:

1. úterý 26. června 2018 od 9.00 do 15.00 hodin na Městském úřadě v Písku.   

2. čtvrtek 28. června 2018 od 9:00 do 15:00 hodin na Městském úřadě v Táboře.

3. čtvrtek 25. října 2018 od 8:00 do 11:30 v univerzitním kampusu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

4. úterý 20. listopadu 2018 od 9:00 do 15:00 hodin na Městském úřadě v Českém Krumlově.

 

Program a časový rozvrh semináře:

08.00 - 09.00 prezence, káva

09.00 - 10.30 PROČ? VÝZNAM KRAJINY A ROSTLIN - 1,5 hod. (Ing. Jaroslav Šíma)

"Empirické  přírodní  zákony - celistvý  pohled  na  přírodní procesy a jejich souvislosti". Kdo utváří krajinu a jakým dílem se na tom podílí? Zemědělci, samosprávy, občané, akademici, krajináři, traktoristi = všichni!

10.45 - 12.15 KDE? LOKALIZACE VÝSADEB V KRAJINĚ A POZEMKOVÁ DRŽBA – příklady z praxe 1,5 hod. ( Ing. Jaroslav Šíma)

katastr nemovitostí, Cenia kontaminace, stabilní katastr, výběr pozemků v KN podle LV, měření v KN, mobilní mapová aplikace s GPS Locus Map, občanský zákoník, ochranná pásma technické infrastruktury, pozemkové úpravy, ÚSES, pachty zem. půdy, VKP ze zákona a vyhlášené, stanoviska DOSS, soulad s ÚPD, ...

12.15 - 12.45  přestávka, káva

12.45 - 13.45 JAK? TECHNOLOGIE VÝSADBY, VÝSADBOVÝ MATERIÁL, SORTIMENT, NORMY, POVÝSADBOVÁ PÉČE, OCHRANA NA STANOVIŠTI - 1 hod. (Vladimír Kavka)

Zemědělství - osevní postupy, vývoj kulturní krajiny, podmínky pro výsadbu stromů, velikostní kategorie, jakostní parametry, výsadbové technologie, sortiment

13.45 - 14.15 ZAČ? DOTAČNÍ TITULY - 1/2 hod. (Vladimír Kavka)

PPK, POPFK, OPŽP, PRV, MMR, Nadace Partnerství, Nadace ČEZ, ... Princip spolufinancování, podíly %, projektová příprava, administrace žádostí, udržitelnost.

14.15 - 14.30 DISKUZE - 1/2 hod.

14.30 INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

 

Lektoři:

Vladimír Kavka.jpgVladimír Kavka

Od roku 1991 podniká v zahradnictví a oblastech týkajících se ekologie a poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví. Provádí poradenskou a konzultační činnost, tvorbu mapových podkladů pro výsadby a rekonstrukce zeleně nebo v rámci územního plánování. Poskytuje i technické služby při zajišťování dotačních titulů národních i evropských programů.

Od roku 1995 odborný pracovník Výzkumného střediska krajinné ekologie Ekoservis v Českých Budějovicích, od roku 1998 vedoucí pracovník jeho ekologicko – projekčního útvaru, zabezpečující odborné ekologicko – projekční činnosti. Pracoval na biologických hodnoceních, krajinných průzkumech, podkladech pro EIA i řadě investičních záměrů. Věnoval se studiu potenciálního využití biomasy v rámci Jihočeského kraje, zakládání porostů rychle rostoucích dřevin, monitoringu povodňových škod a zvýšení ekologické stability krajiny. Od roku 2007 působí jako externí pracovník VSKE Ekoservis.

Významnou část práce tvořilo hodnocení vlivu imisí na lesní porosty České republiky, spolupráce na expertním systému Forelis a z něj vycházejících studií týkajících se poškození lesních porostů a jejich odumírání, nebo například průzkumy zaměřené na tracheomykotická onemocnění hrázových porostů dubů.

Autor více akcí zaměřených na obnovu krajiny a revitalizace, často značně rozsáhlých (Povodí Moravské Dyje, Vodňansko, Hlubocká parková krajina, Revitalizace říčních systémů okresu Prachatice), u více z nich v případě realizace vykonával stavební dozor. Práce na plánech péče o ZCHÚ, posudcích, územně–plánovacích dokumentacích různých stupňů.

Spoluautor cca 400 územních systému ekologické stability různých úrovní včetně jejich projektů nebo generelů rozsáhlých území (z nichž některé sloužily jako výchozí materiály pro komplexní pozemkové úpravy), a přibližně stejného množství územních plánů v oblasti krajinného prostředí.

 

Jaroslav Šíma.jpgJaroslav Šíma

Celý svůj profesní život se angažuje v oblasti ochrany přírody a krajiny, zahradních a krajinářských úprav

aktivně působil v ČSOP, v letech 1986 až 1989 i jako vedoucí sekretariátu OV ČSOP, kde zajišťoval péči o chráněná území a organizoval mezinárodní mládežnické pracovní tábory.

V roce 1991 přispěl ke vzniku jednoho z prvních jihočeských samostatných odborů ŽP na MěÚ Týn nad Vltavou a do roku 1996 pracoval jako jeho vedoucí, je držitelem Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti v oblasti ochrana přírody a krajiny.

Jako iniciátor a zakládající člen stál v roce 1994 při vzniku Stanice Pomoc přírodě, dnešního Přírodovědného muzea Semenec v Týně nad Vltavou, kde prakticky realizoval záchranné programy (péče o handicapované živočichy, adaptační vypouštění sovy pálené, experimentální repatriační odchov koroptve polní), od počátku zde zakládá sbírkové kolekce rostlin (lesní společenstva, borovice celého světa, vodní biotop, rozárium) a praktikuje i propaguje chov koní s uplatněním principů přirozené komunikace.

Od roku 1997 se věnuje zahradnickým realizacím, údržbě zeleně, ošetření vzrostlých stromů a projektování sadových úprav, od roku 2009 jako autorizovaný krajinářský architekt ČKA a je autorem i realizátorem mnoha projektů sadových úprav soukromé i veřejné zeleně (nám. Míru, sídliště Vodňanská, Bedřichovy sady, vodní park Hlinky v Týně nad Vltavou, park Bažantnice Milevsko, Křižíkovo náměstí v Táboře...).

Od roku 2013 působí jako správce veřejné zeleně Města Týn nad Vltavou, kde se intenzivně věnuje novým výsadbám stromů i květinových záhonů, má zkušenosti s využíváním různých dotačních zdrojů pro realizace krajinotvorných opatření.

Vystudoval Zahradnickou fakultu MZLU Brno v Lednici na Moravě, VOŠ zahradnickou v Mělníce a Zemědělskou fakultu JČU v Českých Budějovicích.

Zformuloval základní empirické přírodní zákony, které logicky vysvětlují principy fungování přírody, ekologické vztahy a jejich význam pro hospodaření v krajině.

 

Ilona Frouzová kopie.jpgIlona Frouzová

Inženýrka zemědělství, absolventka Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Ekologické zemědělství a bakalářského studia na Agronomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, obor Zahradnictví.

Více než 10 let podniká v oblasti ochrany životního prostředí jako projektantka vodohospodářských děl se specializací na čištění odpadních vod.

V současnosti se zabývá projektováním krajinných úprav, propaguje použití alternativních a nekonvenčních řešení v oblasti vodohospodářství a krajinného inženýrství.

Matka tří dětí, zastánkyně zdravého životního stylu, permakulturních principů.

 

Organizační zajištění semináře a příjem přihlášek:

foto baruš kopie.jpgMgr. Barbora Šímová

Semenec, o.p.s., tel: 604 626 894, e-mail: semenec.ops@gmail.com.

Seminář se stejným programem je možné zopakovat v dalších místech Jihočeského kraje. V případě zájmu o zorganizování semináře ve vaší obci / vašem městě se obraťte na paní Barboru Šímovou.

 

 

 

Projekt „Krajina nás spojuje“  je podpořen Ministerstvem životního prostředí ČR.  Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

mžp